https://vk.com/ustuhure

уг логотип

фб flogo синий вещания 2

Instagram v051916 200

ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ

ФИЛАРМОНИЯ VK

 

 


Эрткен айда Валерий Халиловтуң чырык адынга тураскааткан делегей чергелиг 1-ги дирижерлар мөөрейи болуп эрткен. Мөөрейге В. Халиловтуң уруу Мария бодунуң оглун эдертип алгаш кээп чораан. Мөөрейниң соон дарый Мария ачазы биле Тимур Дулуштуң дугайында сеткил дойлуушкуннуг чүүлүн фейсбукка салган. Ону тыва дылче очулдургаш, силерге бараалгаттывыс.


Тыва хөгжүмнүң сайзыралынга кончуг улуг үлүүн киирип каан кижилерни сактып чоруулуңар, эш-өөр.  

«Патриотизмден аңгы чуртту эвилелдептер
кандыг-даа өске идея чок болгаш турбас-даа».
В.В. Путин.
«… Бир катап бистиң шуптувуска аас-кежиктиг таварылга болган. Тимур Дулуш бир-ле фестивальга Валерий Халилов-биле ужуражы бергеш, ону Тываже чалаан. Бирги көрүштен ол ужуражылга анаа-ла ужуражылга, анаа-ла чалаашкын болгу дег. Чүгле ол ужуражылга Тываның төөгүзүнүң бир чырык арны апарган. Ол арын кончуг арыг, хөгжүмнүг болгаш кажыыдалдыг болган. Кысказы база кончуг…»

«… Кажан, каяа Тыва өндүр улуг хөгжүмчүнүң сеткилинге кирип, чүрээниң кезии апарганын бис кажан-даа билип шыдавас бис. Анаа-ла даглар болгаш ховулар.

Анаа-ла Россия Федерациязының Камгалал яамызының Төп шериг оркестри Тываның хоорайлары болгаш суурларынга ойнап турган. Чамдыкта суур кыдыы хову черлерге ойнап турган.

Анаа-ла харылзааларны тургузуп эгелеп турган.

«Тыва» деп марш ала-чайгаар бижитине берген.

Шупту чүве ала-чайгаар бүдүп турган болгаш бо хамык болуушкуннарның ханы утказын, кайы хире дээштиин бис ожаап четтикпейн барган бис.

Чамдык кижилер Тывага шериг хөгжүмчүлери дузалашсын деп Камгалал сайыдының тода айтыышкыны-биле деп бодап турган. Чазыглыг бодал-дыр ол. В. Халиловтуң бодунуң бээр кээри албан эвес турган, чүгле хөгжүмчүлерни бөлүк-бөлүк кылдыр чорудуп каап болур турган. А ол чүгле боду кээп турган эвес, а оркестрде бижитинмээн дүрүм бар апарган: Тываже барбас болзуңза ажылыңдан хостуг сен.

Шупту чүве кончуг таптыг эгелеп бар чорда, хенертен олар чок болган. Баштай Валерий Халилов кызыл-дустаан, ооң соон дарый – Тимур Дулуш…» (И. Качан).

Ийе, бо төөгү кыска болгаш муңгаранчыг. Ынчалза-даа ол уланчылыг. Валерий Халилов биле Тимур Дулуш боттарының соондан хөгжүмнү артырып кааннар. А хөгжүм мөңге.

В. Халилов аттыг делегей чергелиг дирижерлар мөөрейи база ол төөгүнүң уланчыларының бирээзи-дир.

Тимурнуң тургузуп кааны оркестриниң бо хүннерде канчаар кызымаккай, ажылынга бердинген, шын сеткилинден ажылдап турарын көргеш, удавас тыва үрер хөгжүм чуртувустуң чүрээн чаалап аптары магат чок деп болур.

Тимур Дулуш – Тываның алдарлыг артизи, ТР-ниң Чазааның үрер хөгжүм оркестриниң үндезилекчизи, уран-чүүл удуртукчузу болгаш кол дирижеру, Республиканың Ростислав Кенденбил аттыг ниити билиглер болгаш хөгжүм-уран-чүүл школа-интернадының директору, Бүгүроссийжи улусчу фронтунуң регионалдыг штавының кады даргалакчызы, Тыва Арат Республика үезиниң Тываның революстуг шерииниң аъттыг үрер хөгжүм оркестриниң катап тургузарының эгелекчизи болгаш удуртукчузу. Константин Тамдын аттыг уругларның чогаадыкчы лабораториязының үндезилекчизи, «Азия Төвүнде фанфаралар» деп делегей чергелиг үрер хөгжүм оркестрлериниң болгаш ансамбльдарының фестивалының эгелекчизи болгаш удуртукчузу, үрер хөгжүм оркестрлериниң болгаш ансамбльдарының Бүгү делегей Ассоциациязының кежигүнү, Бүгү делегей, чурттар аразының, Бүгүроссийжи фестивальдар болгаш мөөрейлерниң лауреады. Делегей чергелиг «Үстүү-Хүрээ» фестивалының режиссеру.
 

ФИЛАРМОНИЯ в социальных сетях

https://vk.com/ustuhure

уг логотип

фб flogo синий вещания 2

Instagram v051916 200

Устуу-Хурээ в социальных сетях

https://vk.com/ustuhure

уг логотип

фб flogo синий вещания 2

Instagram v051916 200

Об использовании информации сайта

При цитировании или перепечатке материалов сайта, ссылка на www.tvgf.ru обязательна.
® 2011 - 2021 ,

Яндекс.Метрика