https://vk.com/ustuhure

уг логотип

фб flogo синий вещания 2

Instagram v051916 200

ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ

ФИЛАРМОНИЯ VK

 

 


http://shyn.ru/
Февраль 6-да Тывкүрфилармонияга «Анаа-ла Джаз!..» деп концерт болуп эрткен. «ТываДжазБэнд» кезээде дег көрүкчүлерни чамдык черлерге тыныжын үзүктелдир, чамдыкта магадаашкын, кайгаашкынче киир ойнааннар. Классиктиг болгаш джаз дыңнакчыларының, көрүкчүлериниң саны бичиилеп-даа бол, турум немежип орары хөгжүмчүлерге база улуг идигни берип, сеткилинден ойнаарынче кыйгырып турар.


Джазчылар хүнден хүнче ойнаар шинээн бедидип, бир ай бурунгаар турган боттарындан ушчок ажыр ойнап, боттарының уран-чаяанының күштүг тевииниң үезинде келгеннер. Сураглыг джазчы «Сан-Ра Аркестраның» ойнакчыларындан үрер хөгжүмчү мергежилиниң чажыттарын өөренип ап турган оолдар бар. Ындыг өндүр хөгжүмчүлерден алган дуржулганы кандыг-даа акша-мөңгүн-биле солуп шыдавас. А аныяктар Наиль Салчак (токтуг гитара), трубачылар Түмен Шыырап, Начын Саая олар бэндиге чаа тынышты берип эгелээн деп болур.

Март айда филармонияга АКШ-тан джаз сылдыстары аалдап кээп болур болгаш бистиң оркестрантыларывыс харыы аалдаашкынны Америка дивинче кылып болурунуң аргазы бар апарган.

Концерт филармонияның концерттериниң доктаамал көрүкчүзү Владимир Гриневскийниң үргүлчү «бисче» дилээри «Полиция участогу» деп улуг композиция-биле доозулган. Көрүкчүлер үнүп тараарынче далашпас, аразында классиктиг хөгжүм дугайында чугаалажып, үрде көрүшпээн төрелдер дег болган.

Бистиң корр.

Фоточуруктар Орлаана

Устуу-Хурээ в социальных сетях

https://vk.com/ustuhure

уг логотип

фб flogo синий вещания 2

Instagram v051916 200

Об использовании информации сайта

При цитировании или перепечатке материалов сайта, ссылка на www.tvgf.ru обязательна.
® 2011 - 2021 ,

Яндекс.Метрика